PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Экономика / Історія економіки та економічної думки
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Історія економіки та економічної думки


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Історія економіки та економічної думки


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Презентація з диципліни: “Історія економіки та економічної думки” на тему: Еконо
Описание слайда:

Презентація з диципліни: “Історія економіки та економічної думки” на тему: Економічна думка стародавнього світу Виконала: студентка гр. УЗ-01 Бровко Валерія

№ слайда 2 Характеристика економічного життя перших цивілізацій Зародження економ
Описание слайда:

Характеристика економічного життя перших цивілізацій Зародження економічної думки збігається зі становленням людського суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов’язаний з виникненням перших цивілізацій, тому що можна дослідити лише ті питання економічного мислення давнини, які були висвітлені в письмових джерелах.

№ слайда 3 Особливістю економічної думки стародавнього світу була її невіддільність від пол
Описание слайда:

Особливістю економічної думки стародавнього світу була її невіддільність від політико-правової та релігійної ідеології. Власне економічні трактати знайти практично неможливо. Економічне вчення часто збігається з ученням про державне управління або є частиною певних філософських концепцій. Слід виокремити ряд творів (передусім античних авторів), присвячених принципам організації приватного господарства. Це, як правило, практичні рекомендації щодо ведення приватного господарства: від технології виробництва до ряду соціально-економічних питань (таких як організація праці рабів і проблеми відносин з ними).

№ слайда 4 Стародавній Єгипет У письмовій пам’ятці Стародавнього Єгипту (ХХII ст. до н. е.)
Описание слайда:

Стародавній Єгипет У письмовій пам’ятці Стародавнього Єгипту (ХХII ст. до н. е.) “Настанови гераклеопольського царя своєму синові” ідеться про необхідність ефективного функціонування апарату управління, що стоїть між фараоном і населенням. Згуртованість цієї ланки, вірність центральній владі — запорука успішного царювання. На думку автора, царю необхідно дбати про матеріальне заохочення чиновництва, наближати “людину до себе за справи її” незважаючи на класове походження.

№ слайда 5 Іпусер (поч. ХVIII ст. до н. е.) “Ідеальний деспот” повинен уникати мі
Описание слайда:

Іпусер (поч. ХVIII ст. до н. е.) “Ідеальний деспот” повинен уникати міжусобиць у країні, насилля та експропріації знаті; він має впорядкувати систему трудових повинностей для зведення пірамід і зрошувальних систем, підвищувати військову могутність країни.

№ слайда 6 Месопотамія. Кодекс законів царя Хаммурапі (ХVIII ст. до н. е.) Основна тема цих
Описание слайда:

Месопотамія. Кодекс законів царя Хаммурапі (ХVIII ст. до н. е.) Основна тема цих законів — створення системи правових норм для регулювання економічного життя. Кодекс забороняв продаж і відчуження землі за борги, обмежував експлуатацію громадян лихварями, захищав безпосередніх виробників. Закони визнавали право приватної власності, а будь-які посягання на неї визнавалися злочином.

№ слайда 7 Стародавня Індії. “Артхашастра” “Артхашастра” — трактат про мистецтво політики т
Описание слайда:

Стародавня Індії. “Артхашастра” “Артхашастра” — трактат про мистецтво політики та управління державою, автором якого є Каутілья (кінець IV ст. до н. е.). Трактат роз криває надзвичайну роль давньоіндійської держави в господарському житті. Підтверджується існування управлінського апарату, який контролював усі галузі господарства; пріоритет надавався сільському господарству, передусім землеробству. Держава, на думку Каутільї, має фінансувати розвиток ремесел, торгівлі, зрошувальних систем, сільського господарства. Фінансове відомство повинно вести чіткий документований облік доходів і видатків.

№ слайда 8 Стародавній Китай. Конфуцій (551—479 до н. е.) Захищаючи інтереси родової знаті,
Описание слайда:

Стародавній Китай. Конфуцій (551—479 до н. е.) Захищаючи інтереси родової знаті, він шукав свій суспільний ідеал не в майбутньому, а в минулому країни. З метою стабілізації соціально-економічного устрою Конфуцій запропонував програму морального вдосконалення людини, основними постулатами якої були повага до старших, дружба з братами, розуміння держави як великої сім’ї, розгляд правителя як “батька” народу.

№ слайда 9 Стародавня Греція Економічна думка Стародавньої Греції висвітлила економічні про
Описание слайда:

Стародавня Греція Економічна думка Стародавньої Греції висвітлила економічні проблеми генезису, розквіту та кризи рабовласництва. У VІІ—VІ ст. до н. е. рабовласництво дістало великого поширення; завершується формування полісної системи, швидко розвивається торгівля.

№ слайда 10 Солон Видатним реформатором цього періоду був Солон (638—559 до н. е.), реформи
Описание слайда:

Солон Видатним реформатором цього періоду був Солон (638—559 до н. е.), реформи якого (594 р. до н. е.) передбачали поділ общинних земель і можливість їх продажу, відміну боргового рабства, установлення майнового цензу для громадян (розподіл населення на чотири категорії), створення демократичних правових інститутів (таких як народні збори, демократична рада, суд присяжних тощо).

№ слайда 11 Орієнтація на натуральне господарство й захист аристократичних форм державного у
Описание слайда:

Орієнтація на натуральне господарство й захист аристократичних форм державного устрою характерні для праць Ксенофонта (430—355 до н. е.) і Платона (427—347 до н. е.).

№ слайда 12 Ксенофонт Ксенофонт засуджував політичний і економічний устрій Афін та ідеалізув
Описание слайда:

Ксенофонт Ксенофонт засуджував політичний і економічний устрій Афін та ідеалізував порядки аграрної Спарти, недооцінюючи такі види діяльності, як ремесло й торгівля. Саме він вперше проаналізував поділ праці як економічну категорію, розкрив протилежність фізичної та розумової праці, вказав на відмінності між споживною й міновою вартістю товару. Незважаючи на негативне ставлення до торгівлі й лихварства, учений визнавав необхідність грошей для виконання ними функцій засобу обігу та збереження скарбів.

№ слайда 13 Платон В ідеальній державі, за Платоном, має бути три стани: філософи, які керую
Описание слайда:

Платон В ідеальній державі, за Платоном, має бути три стани: філософи, які керують суспільством; воїни-оборонці; землероби, ремісники та торговці. Кожний клас повинен виконувати певні функції, маючи різні права та обов’язки. Рабів Платон не відносив до жодного з класів. На його думку, рабство — природна й вічна форма експлуатації. Характерна риса вчення Платона — засудження прагнення людини до збагачення, торгівлі, лихварства (“де торгівля — там обман”).

№ слайда 14 Арістотель Найвищий злет економічної думки Стародавньої Греції пов’язаний з імен
Описание слайда:

Арістотель Найвищий злет економічної думки Стародавньої Греції пов’язаний з іменем Арістотеля (384 —322 до н. е.). Арістотель довів, що обмін (торгівля) виникає насамперед не з жадоби збагачення (як писав Платон), а з існування потреб, які не може задовольнити власне господарство. Арістотель увів поняття економіки та хрематистики як різних шляхів збагачення й задоволення потреб. Економіка — необхідна діяльність з придбання споживних вартостей, що зумовлюється природними причинами й має межу. Хрематистика — це мистецтво заробляти багатство шляхом торгівлі, спосіб наживати майно.

№ слайда 15 Стародавній Рим Економічна думка Стародавнього Риму суттєво відрізнялася від пог
Описание слайда:

Стародавній Рим Економічна думка Стародавнього Риму суттєво відрізнялася від поглядів давньогрецьких учених унаслідок розвиненішого рабовласницького виробництва, яке набрало найжорстокіших форм. Основна проблематика творів римських учених — аграрна сфера економіки, організація рабовласницького виробництва.

№ слайда 16 Катон Старший (234 —149 до н. е.) Виразник інтересів рабовласників, господарства
Описание слайда:

Катон Старший (234 —149 до н. е.) Виразник інтересів рабовласників, господарства яких орієнтувалися на ринок. На його думку, сільське господарство — найпривабливіша сфера економіки. Він закликав надати рабовласницьким віллам і латифундіям товарного характеру, продавати залишки продукції, використовувати переваги розподілу праці, інтенсифікувати рабську працю

№ слайда 17 Варрон (116—27 до н. е.) Варрон, традиційно надаючи вирішальне значення сільсько
Описание слайда:

Варрон (116—27 до н. е.) Варрон, традиційно надаючи вирішальне значення сільському господарству, закликав до поєднання землеробства з тваринництвом як перспективнішою галуззю. Проте він залишався прихильником самозабезпечуваності рабовласницьких латифундій, ігноруючи необхідність товарного обміну.

№ слайда 18 Колумелла (І ст. н. е.) Колумелла першим серед римських учених усвідомив неефект
Описание слайда:

Колумелла (І ст. н. е.) Колумелла першим серед римських учених усвідомив неефективність рабської праці й екстенсивного розвитку латифундій. Він запропонував сформувати систему дрібного селянського землекористування (колонату).

№ слайда 19 Гракхи Тіберій (162— 133 до н. е.) і Гай (153—121 до н. е.). Тіберій Гракх у 133
Описание слайда:

Гракхи Тіберій (162— 133 до н. е.) і Гай (153—121 до н. е.). Тіберій Гракх у 133 р. до н. е. запропонував власний аграрний проект, який був частково здійснений. Цей проект передбачав норми земельних наділів і розподіл надлишків землі серед найбідніших верств населення. Реформаторська діяльність братів Гракхів мала на меті посилити позиції дрібного селянського господарства та не допустити пролетаризації більшості населення. і посилити позиції дрібного селянського господарства та не допустити пролетаризації більшості населення.

№ слайда 20 Марк Туллій Ціцерон (106— 43 до н. е.) Він був прихильником приватної власності,
Описание слайда:

Марк Туллій Ціцерон (106— 43 до н. е.) Він був прихильником приватної власності, великого землеволодіння, посилення експлуатації колоній, розвитку торгівлі. У поглядах Ціцерона на торгівлю та позичковий капітал відбилися суперечності між натуральним і товарним господарством у Стародавньому Римі.

№ слайда 21 Висновок Особливістю економічної думки Стародавнього світу була її не диференцій
Описание слайда:

Висновок Особливістю економічної думки Стародавнього світу була її не диференційованість від політико-правової та релігійної ідеології. Власне економічні трактати знайти практично неможливо. Економічне вчення часто збігаються з ученням про державне управління. Йдеться про те, що тільки панівні класи та верстви населення були носіями письмової культури. Економічна думка панівних класів, зафіксована у письмових джерелах, присвячена створенню умов для функціонування общин безпосередніх виробників.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru