PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Информатика / Компетентнісний підхід у навчанні інформатики
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Компетентнісний підхід у навчанні інформатики


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Компетентнісний підхід у навчанні інформатики


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Компетентнісний підхід у навчанні інформатики як складова освітнього стандарту П
Описание слайда:

Компетентнісний підхід у навчанні інформатики як складова освітнього стандарту Папернова Т.В., завідувач секції інформатизації та дистанційної освіти КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”

№ слайда 2 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти затверджений пост
Описание слайда:

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 © Папернова Т.В.

№ слайда 3 Державний стандарт ґрунтується на засадах © Папернова Т.В.
Описание слайда:

Державний стандарт ґрунтується на засадах © Папернова Т.В.

№ слайда 4 Проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту Конструювання н
Описание слайда:

Проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту Конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення учнями власних освітніх продуктів Створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти Координація діяльності суб’єктів освітнього процесу. Удосконалення управлінської функції Формування готовності до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту НОВІ ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ для реалізації Державного стандарту © Папернова Т.В.

№ слайда 5 © Папернова Т.В. Визначення КОМПЕТЕНТНІСТЬ (характеристика особистості, що прояв
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Визначення КОМПЕТЕНТНІСТЬ (характеристика особистості, що проявляється у реальній діяльності) – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особистості успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Проект нового базового Закону України «Про освіту», стаття 1 КОМПЕТЕНЦІЯ (характеристика потенційного стану ос обистості) – якість особистості, що визначає і впливає на її здатність ефективно займатися певною діяльністю

№ слайда 6 © Папернова Т.В. Концептуальні засади реформування середньої освіти Обговорення
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Концептуальні засади реформування середньої освіти Обговорення до 20.09.2016 р.

№ слайда 7 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 1 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 1 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів); здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час; усвідомлення ролі ефективного спілкування.

№ слайда 8 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 2 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 2 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Спілкування іноземними мовами уміння належно розуміти висловлене інозем- ною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів; уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

№ слайда 9 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 3 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 3 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Математична грамотність уміння застосовувати математичні (чис-лові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності; здатність до розуміння і використання простих математичних моделей; уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

№ слайда 10 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 4 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 4 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Компетентності в природничих науках і технологіях наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

№ слайда 11 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 5 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 5 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Інформаційно-цифрова компетентність впевнене, а водночас критичне застосування ІКТ для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

№ слайда 12 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 6 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 6 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Уміння навчатися впродовж життя здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками; вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

№ слайда 13 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 7 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 7 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Соціальні і громадянські компетентності усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі; уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

№ слайда 14 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 8 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 8 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Підприємливість уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; здатність до підприємницького ризику.

№ слайда 15 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 9 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 9 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Загальнокультурна грамотність здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

№ слайда 16 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 10 © Папернова Т.В. Click to
Описание слайда:

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 10 © Папернова Т.В. Click to add Title 1 Екологічна грамотність і здорове життя уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

№ слайда 17 Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: © Папернова Т.В. 1 уміння чита
Описание слайда:

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: © Папернова Т.В. 1 уміння читати і розуміти прочитане 2 уміння висловлювати думку усно і письмово 3 критичне мислення

№ слайда 18 Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: © Папернова Т.В. 4 здатність л
Описание слайда:

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: © Папернова Т.В. 4 здатність логічно обґрунто- вувати позицію 5 ініціативність 6 творчість

№ слайда 19 Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: © Папернова Т.В. 7 уміння вирі
Описание слайда:

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: © Папернова Т.В. 7 уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення 8 уміння конст- руктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект 9 здатність до співпраці в команді

№ слайда 20 © Папернова Т.В. Інформаційно-комунікаційні компетентності як ключові базуються
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Інформаційно-комунікаційні компетентності як ключові базуються на знаннях, уміннях навичках, набутих у процесі навчання інформатики, і виявляються у формі здатності ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності з метою розв’язування задач, пов’язаних із пошуком, опрацюванням, зберіганням та передаванням різноманітних відомостей. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи

№ слайда 21 © Папернова Т.В. Формування в учнів ІКТ-компетентностей, зміст яких є інтегратив
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Формування в учнів ІКТ-компетентностей, зміст яких є інтегративним, має відбуватися у результаті застосування ІКТ під час навчання всіх предметів навчального плану, реалізації діяльнісного, особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи

№ слайда 22 © Папернова Т.В. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи Предметні ІКТ-компетентнос
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи Предметні ІКТ-компетентності учнів виявляються в:

№ слайда 23 © Папернова Т.В. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи Предметні ІКТ-компетентнос
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи Предметні ІКТ-компетентності учнів виявляються в:

№ слайда 24 © Папернова Т.В. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи Предметні ІКТ-компетентнос
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5–9 класи Предметні ІКТ-компетентності учнів виявляються в:

№ слайда 25 © Папернова Т.В. Для опису предметної компетентності використовуються такі ключо
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Для опису предметної компетентності використовуються такі ключові поняття: “знає і розуміє”, “уміє і застосовує”, “виявляє ставлення і оцінює”

№ слайда 26 © Папернова Т.В. Наполегливість, праця та терплячість - складові формули успіху.
Описание слайда:

© Папернова Т.В. Наполегливість, праця та терплячість - складові формули успіху. Наполеон Хілл

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru