PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Байназарова О.О., Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Байназарова О.О., Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Байназарова О.О., Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти Байназарова О.О., з
Описание слайда:

Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти Байназарова О.О., заступник начальника управління освіти і науки Департаменту науки і освіти – начальник відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти

№ слайда 2 За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці буд
Описание слайда:

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі

№ слайда 3 Спосіб навчання в сучасній українській школі не мотивує дітей до навчання
Описание слайда:

Спосіб навчання в сучасній українській школі не мотивує дітей до навчання

№ слайда 4 Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Педагогів деморалі
Описание слайда:

Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Педагогів деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці. Учитель не має справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання.

№ слайда 5 Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобі
Описание слайда:

Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах тощо.

№ слайда 6 «Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соц
Описание слайда:

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Проект Закону України «Про освіту»

№ слайда 7 ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичн
Описание слайда:

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя

№ слайда 8 ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В НОВІЙ ШКОЛІ ПОКЛИКАНІ ЗРОБИТИ ВИПУС
Описание слайда:

ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В НОВІЙ ШКОЛІ ПОКЛИКАНІ ЗРОБИТИ ВИПУСКНИКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИМ У ХХІ СТОЛІТТІ

№ слайда 9 Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для усп
Описание слайда:

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 1 Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно; 2 Наскрізний процес виховання, який формує цінності; 3 Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію; 4 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:

№ слайда 10 Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; Педагогіка, що
Описание слайда:

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; 5 Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя; 7 Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 8 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ: 6

№ слайда 11 Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у систе
Описание слайда:

Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності

№ слайда 12 У проекті нового базового Закону «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей
Описание слайда:

У проекті нового базового Закону «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей Компетентність – динамічна комбінація знань, способів базового мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

№ слайда 13 Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розви
Описание слайда:

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

№ слайда 14 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами 1 Спілкування іноземн
Описание слайда:

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами 1 Спілкування іноземними мовами 2 Математична грамотність 3 Компетентності в природничих науках і технологіях 4 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: Інформаційно-цифрова компетентність 5

№ слайда 15 Соціальні і громадянські компетентності Уміння навчатися впродовж життя 6 Підпри
Описание слайда:

Соціальні і громадянські компетентності Уміння навчатися впродовж життя 6 Підприємливість 8 Загальнокультурна грамотність 9 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: 7 Екологічна грамотність і здорове життя 10

№ слайда 16 Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння читати і розуміти прочитане;
Описание слайда:

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; • здатність логічно обґрунтовувати позицію; • ініціативність; • творчість;

№ слайда 17 Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння вирішувати проблеми, оцінюва
Описание слайда:

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; • здатність до співпраці в команді.

№ слайда 18 Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цьо
Описание слайда:

Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • повага до особистості; • доброзичливість і позитивне ставлення; • довіра у відносинах, стосунках; • діалог - взаємодія - взаємоповага;

№ слайда 19 Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цьо
Описание слайда:

Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків); • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей).

№ слайда 20 ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА БУДЕ ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ ОНОВЛЕНОЇ СИ
Описание слайда:

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА БУДЕ ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ ОНОВЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ, СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ (ВІДБІР ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІВ)

№ слайда 21 Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Насамперед учи
Описание слайда:

Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Насамперед учителю буде надано академічну свободу. Свободу від втручання у професійну діяльність. Учителі, які пройдуть добровільну незалежну сертифікацію, будуть отримувати надбавку.

№ слайда 22 Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя. Збільшиться кількість мо
Описание слайда:

Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя. Збільшиться кількість моделей підготовки вчителя. Форми підвищення кваліфікації буде диверсифіковано. До роботи в школі будуть залучатися найкращі.

№ слайда 23 У навчанні будуть враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумовог
Описание слайда:

У навчанні будуть враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. З цією метою запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти

№ слайда 24 УСЕ ЖИТТЯ НОВОЇ ШКОЛИ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО ЗА МОДЕЛЛЮ ПОВАГИ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕМОКР
Описание слайда:

УСЕ ЖИТТЯ НОВОЇ ШКОЛИ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО ЗА МОДЕЛЛЮ ПОВАГИ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕМОКРАТІЇ, ПІДТРИМКИ ДОБРИХ ІДЕЙ. НОВА ШКОЛА ПЛЕКАТИМЕ УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ

№ слайда 25 ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, ОСНОВНИЙ (3-4
Описание слайда:

ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, ОСНОВНИЙ (3-4 КЛАСИ) ПЕРШИЙ, АДАПТАЦІЙНО- ІГРОВИЙ (1-2 КЛАСИ)

№ слайда 26 Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме:
Описание слайда:

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості; навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів; обсяг домашніх завдань буде обмежено;

№ слайда 27 Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме:
Описание слайда:

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчання буде організовано через діяльність ігровими методами як у класі, так і поза його межами; учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту початкової освіти; оцінки не будуть виставлятися; найважливіше завдання вчителя - підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

№ слайда 28 БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, БАЗОВЕ ПРЕДМЕТНЕ НАВЧ
Описание слайда:

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, БАЗОВЕ ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ (7-9 КЛАСИ) ПЕРШИЙ, АДАПТАЦІЙНИЙ (5-6 КЛАСИ)

№ слайда 29 Перший цикл буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфер знань і діяльності,
Описание слайда:

Перший цикл буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою. Другий цикл базової середньої освіти сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подаль шого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

№ слайда 30 Навчання буде здебільшого предметним. Частину часу буде відведено на предмети за
Описание слайда:

Навчання буде здебільшого предметним. Частину часу буде відведено на предмети за вибором. Результати навчання будуть оцінюватися шляхом державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

№ слайда 31 У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань на
Описание слайда:

У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання: академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання в університеті; професійне, яке поряд з отриманням повної загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії (не обмежує можливість продовження освіти).

№ слайда 32 ШКОЛИ ЗМОЖУТЬ САМОСТІЙНО ФОРМУВАТИ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СКЛАДАТИ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ І
Описание слайда:

ШКОЛИ ЗМОЖУТЬ САМОСТІЙНО ФОРМУВАТИ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СКЛАДАТИ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ І ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬ НИХ ПРЕДМЕТІВ ВІДПО ВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ОБИРАТИ ПІДРУЧНИКИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

№ слайда 33 У регіонах діятимуть опорні школи базового рівня. Кожну опорну школу буде добре
Описание слайда:

У регіонах діятимуть опорні школи базового рівня. Кожну опорну школу буде добре обладнано і зміцнено висококваліфікованими кадрами. Збільшення мережі опорних шкіл дасть змогу отримувати справді якісну освіту дітям з сільської місцевості на рівні базової і старшої профільної школи.

№ слайда 34 РЕФОРМА НА ДЕСЯТИРІЧЧЯ ЦЕ ДОВГОТЕРМІНОВА РЕФОРМА, ЯКА РОЗПОЧИ НАЄТЬСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ.
Описание слайда:

РЕФОРМА НА ДЕСЯТИРІЧЧЯ ЦЕ ДОВГОТЕРМІНОВА РЕФОРМА, ЯКА РОЗПОЧИ НАЄТЬСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ. АЛЕ СЬОГОДНІШНІ ШКОЛЯРІ ТАКОЖ ПОВИННІ ВІДЧУТИ ЗМІНИ І ОТРИМАТИ КРАЩУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ

№ слайда 35 До початку 2016/2017 н.р. оновлено програми початкової школи. Паралельно зі стру
Описание слайда:

До початку 2016/2017 н.р. оновлено програми початкової школи. Паралельно зі структурними змінами будуть удосконалюватися методики навчання в чинній школі, підвищуватиметься кваліфікація вчителів, педагогічна освіта переорієнтовуватиметься на компетентнісне навчання, педагогіку партнерства, індивідуальний підхід.

№ слайда 36 Перша фаза (2016-2018 рр.): Прийняття нового Закону України «Про освіту». Розроб
Описание слайда:

Перша фаза (2016-2018 рр.): Прийняття нового Закону України «Про освіту». Розроблення плану дій із запровадження Нової української школи. Розроблення і затвердження стандартів початкової освіти на компетентнісній основі. Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи. Розроблення нового Закону «Про загальну середню освіту».

№ слайда 37 Перша фаза (2016-2018 рр.): Дебюрократизація школи. Спрощення документообігу. Ви
Описание слайда:

Перша фаза (2016-2018 рр.): Дебюрократизація школи. Спрощення документообігу. Визнання електронних форм документів. Участь у міжнародному обстеженні якості середньої освіти РІ5А-2018. Забезпечення різноманітності форм здобуття початкової освіти. Початок роботи початкової школи за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі (передбачено проектом Закону України «Про освіту») - 2018 рік.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru