PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Шаблоны презентаций / Нэхъыжьым хуэфащэщ пщ1э лей
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Нэхъыжьым хуэфащэщ пщ1э лей


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Нэхъыжьым хуэфащэщ пщ1э лей


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Нэхъыжьым хуэфащэщ пщIэ лей ЕгъэджакIуэр: Танэ М.Х.
Описание слайда:

Нэхъыжьым хуэфащэщ пщIэ лей ЕгъэджакIуэр: Танэ М.Х.

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3 Мурадыр:   1. Пэщ1эдзэ классхэм щеджэ ц1ык1ухэм я бзэм зегъэужьын. 2. Сабийхэр щ
Описание слайда:

Мурадыр:   1. Пэщ1эдзэ классхэм щеджэ ц1ык1ухэм я бзэм зегъэужьын. 2. Сабийхэр щыгъуазэ щ1ын ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэм къадэгъуэгурык1уа хабзэ гъуэзэджэхэм. 3. «Сыт хуэдэ зэхущытык1э дэлъын хуей сабийхэмрэ балигъхэмрэ я зэхуакум?» упщ1эм жэуап тэмэм етын. 4. Ц1ык1ухэр гъэсэн, нэхъыжьхэм хуэфащэ пщ1э хуащ1ыфу. 5. Адыгэ хабзэм мыхьэнэшхуэ балигъхэми сабийхэми я дежк1э зэри1эр ц1ык1ухэм ягурыгъэ1уэн. 6. Еджак1уэ ц1ык1ухэр щыгъуазэ щ1ын хабзэр зымыгъэзащ1эхэр щытык1э гугъухэм зэриувэр къэзыгъэлъагъуэ усэхэм, псалъэжьхэм.  

№ слайда 4 Тамазовы
Описание слайда:

Тамазовы

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6 Шаловы
Описание слайда:

Шаловы

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8 отаровы
Описание слайда:

отаровы

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 Сантиков а.х. Танов х. дж.
Описание слайда:

Сантиков а.х. Танов х. дж.

№ слайда 11
Описание слайда:

№ слайда 12 МАМХЕГОВА З.Т., ХАМДОХОВА Л.П., КУВАЖОКОВА Л.З.
Описание слайда:

МАМХЕГОВА З.Т., ХАМДОХОВА Л.П., КУВАЖОКОВА Л.З.

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 Сантикова ж.х., танова л.х.,хаупшева р.м.
Описание слайда:

Сантикова ж.х., танова л.х.,хаупшева р.м.

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16 Тановы
Описание слайда:

Тановы

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru